Isikuandmete töötlemine

Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) on koostatud EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSEST (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus) ja siseriiklikest õigusaktidest lähtuvalt ning reguleerivad Kruvid OÜ kui vastutava andmetöötleja poolt isikuandmete töötlemist.

Käesolevates põhimõtetes on kasutusel mõiste “andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle isikuandmeid Kruvid OÜ töötleb. Andmesubjektiks on potentsiaalne Klient, kes on avaldanud soovi saada hinnapakkumine oma valitud toodetele kruvid.ee veebilehel.

Kruvid OÜ töötleb kruvid.ee keskkonna kasutaja isikuandmeid parima teenindamise huvides.

1. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus, töötlemise turvalisus, allikas

Kruvid OÜ peab isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse. Kruvid OÜ rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, lähtudes infoturbe parimatest praktikatest. Kruvid OÜ eesmärgiks on tagada vastutustundlik ning andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest lähtuv isikuandmete töötlus.

Kruvid OÜ töötleb isikuandmeid, mis on saadud andmesubjektilt veebilehel Päringut tehes. Juhul kui Klient on vormistanud kruvid.ee veebilehel valitud toodetele hinnapäringu, sisestades selleks Päringu vormi isikuandmed ning nõustunud veebilehe kasutustingimustega. Päringut tehes on isikuandmeteks Kliendi poolt esitatud andmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja ettevõtte nimi. Tasub märkimist, et Päringu esitamisel on ainus kohustuslik väli Kliendile e-posti aadress, mis ei kuulu sensitiivsete isikuandmete alla. Telefoninumbri esitamine ei ole Kliendi poolt kohustuslik.

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärgid

Kruvid OÜ kogub isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Kruvid OÜ töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud Kliendi Päringule vastamiseks ja Kliendile parima teeninduse pakkumiseks, andmesubjekti nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

3. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

Juurdepääs Päringuga esitatud andmesubjekti andmetele – nende muutmiseks ja töötlemiseks – on ainult Kruvid OÜ’l ning tema töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et vastata Kliendi Päringule, lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning sealhulgas osutada klienditoe teenust.

Kruvid OÜ ei edasta isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, samuti sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille andmekaitse taset Euroopa Komisjon ei ole hinnanud piisavaks. Kui see siiski on vajalik, toimub selline isikuandmete edastamine üksnes asjakohase õigusliku aluse olemasolul ning tarvitusele võetakse asjakohased kaitsemeetmeid.

4. Andmesubjekti õigused

Kui isikundmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel. E-posti teel tuleb ka teavitada, kui soovitakse isikuandmeid kustutada. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe e-posti vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

5. Isikuandmete säilitamine

Veebilehe kaudu tehtud Päringuga esitatud isikuandmeid ning ostuajalugu säilitab Kruvid OÜ kuni kolm aastat. Tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitab Kruvid OÜ kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

6. Muud tingimused

Kruvid OÜ’l on õigus käesolevaid isikuandmetetöötlemise põhimõtteid igal ajal ajakohastada, täpsustada ja täiendada, lähtudes muudatustest õigusaktides ja Kruvid OÜ poolt osutatavates teenustes. Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted jõustuvad 05.12.2020.

7. Klienditoe kontakt

Kruvid OÜ

E-post: kruvid@kruvid.ee
Telefon: + 372 507 0575
Õispuu tee 4, Tabasalu, 76922